Programy KIS

Naša firma sa od roku 1991 zaoberá vývojom vlastného programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy podnikateľských subjektov. KODAS Informačný systém – KIS má okrem základných programov pre vedenie účtovnej agendy máme aj viacero doplnkových agiend a špecializovaných nadstavieb.

Podvojné účtovníctvo

Hlavná účtovná kniha, súvaha, výkaz ziskov a strát, Cash Flow, obratová predvaha, automatický prenos dát z iných agend, generátor zostáv

Fakturácia

Vystavovanie faktúr, prepojenie na FINANČNÚ UČTÁREŇ

Homebaking banka

Nadstavba BANKY pre napojenie na homebanking pre všetky banky (implementácia na konkrétnu banku je fakturovaná podľa skutočnosti)

Mzdy a presonalistika

Evidencia zamestnancov, výpočet miezd, prídavkov na deti, povinných aj nepovinných odvodov do poisťovní, daní a ostatných zrážok zo mzdy s prislúchajúcou evidenciou, automatické zúčtovanie miezd, tvorba prevodného príkazu

Dlhodobý majetok

Evidencia majetku, daňové a účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, zaúčtovanie

Skladové hospodárstvo

Evidencia materiálových a tovarových zásob, tvorba cenníkov, vystavovanie dokladov, fakturácia pri odbyte so zápisom do ÚČTOVNÍCTVA, štatistika predaja

Predajňa

Nadstavba SKLADOVÉHO HOSPODÁRSTVA pre maloobchodnú predajňu, zjednodušený predaj tovaru prostredníctvom fiškálneho modulu

eKIS

Internetová nadstavba KIS. Ponuka tovaru na Internete, evidencia objednávok, odosielanie objednávok do OBCHODNÉHO SYSTÉMU, registrácia a správa zákazníkov, sledovanie vybavovania reklamácie zákazníkov, zverejňovanie cenníka na Internete

Zberná faktúra

vytváranie faktúry na základe uskutočnených výdajov tovaru zo skladu za obdobie

Manažérsky modul

Analýzy stavu zásob, predaja, stavu bankových účtov, pohybov na účtoch, personálnych nákladov, pohľadávok, záväzkov a odpisov

Finančná účtareň

Záväzky, pohľadávky, denník faktúr, saldokonto, prepojenie do ÚČTOVNÍCTVA, DPH, upomienky, penalizačné faktúry, evidencia vydaných a prijatých preddavkov

Pokladňa

Evidencia účtovných pohybov v pokladni s prenosom do ÚČTOVNÍCTVA a prepojením na FINANČNÚ UČTÁREŇ, tlač pokladničných dokladov, i pre valuty, pokladničný denník

Banka

Evidencia bankových výpisov a párovanie s faktúrami, vystavovanie príkazov na úhradu, prepojenie do ÚČTOVNÍCTVA, INTERNETBANKING, HOMEBANKING

Homebanking pre mzdy

Nadstavba MIEZD A PERSONALISTIKY pre napojenie na homebanking pre všetky banky (implementácia na konkrétnu banku je fakturovaná podľa skutočnosti)

Centrum skladov

Integrácia MTZ pracujúcich na rôznych lokalitách firmy, centrálne zaúčtovanie

Drobný majetok

Evidencia drobného majetku, zaúčtovanie

Obchodný systém

Tvorba cenových ponúk a odoslaných objednávok, evidencia prijatých objednávok, zisťovanie materiálového vykrytia prijatých objednávok, automatické vyskladnenie na prijatú objednávku, automatický príjem do skladu na odoslanú objednávku, správa katalógu tovaru v elektronickom obchode, príjem objednávok z elektronického obchodu

Obaly

Evidencia vratných obalov, obalové konto

Obslužný program pre fiškálny modul

Program umožňujúci komunikáciu programu SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO a PREDAJŇA s fiškálnym modulom

Kontaktný formulár

041 5555 121

Pondelok – Piatok     08:00 – 16:00

Email: obchod@kodas.sk

Adresa: Kamenná 20, 010 01 Žilina