Mzdy a personalistika

Programové vybavenie Mzdy a Personalistika je určené na spracovanie miezd, evidenciu zamestnancov firmy a tlač výkazov mzdovej agendy. Programové vybavenie zabezpečuje prehľad o stavoch a pohyboch zamestnancov, evidenciu personálnych údajov a ich históriu.

Programové vybavenie vykonáva výpočet miezd pre zamestnancov závodu resp. firmy, pričom rešpektuje všetky v súčasnosti platné právne úpravy a zákony. Okrem výpočtu miezd automatizuje spracovanie evidencie PAM. Výstupom sú spracované mzdy, zostavy výplatných pások, mincoviek, mzdových listov, výkazov, rekapitulácia mzdových nákladov, zrážok, prehľad vymeriavacích základov po jednotlivých druhoch poistenia a taktiež štatistické zostavy.

PERSONALISTIKA

V časti Personalistika je evidencia personálnych údajov, história profesií, vzdelania, zdravotných poisťovní zamestnanca, kvalifikačný rast zamestnanca, evidencia kurzov, školení, lekárskych prehliadok s výpočtom nasledujúcich a pod.

Mesačná evidencia, umožňuje sledovať po mesiacoch čerpanie dovolenky, nároky dovolenky, uplatnené odpočítateľné položky preddavkovej dane a pod. v danom období.

MZDY

V tejto časti užívateľ zadáva pracovné výkazy, na základe ktorých je vykonaný výpočet miezd. Funkcia typy odvodov umožňuje nastaviť spôsoby zákonných odvodov do poisťovní podľa rôznych skupín zamestnancov (zamestnanec, starobný dôchodca, študent…). V tejto funkcii môže byť ľubovoľný počet typov odvodov a teoreticky každý jeden zamestnanec môže mať iný spôsob výpočtu odvodov do poisťovní.

Každý zamestnanec má svoj kalendár, na základe ktorého sa ráta fond pracovného času, dávky poistenia, dovolenka a pod.

Na základe organizačnej štruktúry firmy (v agendách Informačného systému KIS KODAS) je možné členiť firmu až na 10 ľubovoľne závislých úrovní.

Možnosť prehľadu a tlače výstupných zostáv pred ukončením mesiaca.

Úkolové mzdy:

Výpočet úkolových miezd je pomocou mzdových zložiek. Podľa nastavenia mzdovej zložky je program schopný rátať s hodinami, kusmi, percentom z tržby a pod.

Údaje preberané z iných agend:

 • bankové účty pre export prevodných príkazov z agendy BANKA,
 • štruktúra firmy zo SYSTÉMOVÉHO PROGRAMU.

Údaje odovzdávané do iných agend:

 • hromadné príkazy na úhradu – prevod výplat na účet, poisťovne a daňový úrad.

Tlačové výstupy:

 • užívateľský definované zostavy,
 • výkazy pre daňové úrady, poisťovne a štatistiku,
 • informačné zostavy.

Dátové výstupy:

 • export výkazu vo formáte XML požadovanom sociálnou poisťovňou,
 • export ročného hlásenia na daňový úrad,
 • export výkazov pre DDP,
 • export ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
 • export prehľadov do Excelu.

Otázky a odpovede:

OTÁZKA: Spracovanie miezd je zložitá agenda určite ani program nie je jednoduchý je ťažké sa naučiť pracovať s programom?
ODPOVEĎ: Súčasťou dodávky je zaškolenie a konfigurácia programu na podmienky firmy.

OTÁZKA: Podmienky sa u nás často menia a sú veľmi špecifické, vie sa program prispôsobiť?
ODPOVEĎ: Spôsob výpočtu mzdy je plne v rukách užívateľa.

OTÁZKA: Niektoré operácie sa robia veľmi zriedkavo, poskytujete nejaké poradenstvo?
ODPOVEĎ: Vašu požiadavku môžete poslať mailom alebo sa ozvať telefonicky a budeme sa Vám venovať pokým požiadavku nevyriešime.

OTÁZKA: Ako je riešená zmena legislatívy?
ODPOVEĎ: Pri zmene legislatívy každý zaregistrovaný užívateľ dostane emailovú správu, že sa mení legislatíva. Zo stránky podpory si stiahne upgrade programu a Spravodaj, v ktorom je zmena popísaná. V spravodaji sú podrobne popísané kroky, ktoré je nutné vykonať pri legislatívnej zmene. Niektorým zákazníkom za úhradu vykonáme príslušné kroky aj cez Internet, ak je počítač cez Internet dostupný.

Pozrite si vybrané ceny