Bytové hospodárstvo

Programový balík Bytové hospodárstvo je určený pre bytové družstvá, bytové podniky a spoločenstvá majiteľov bytov s nižšie popísanými agendami. Komplexné riešenie správy bytového fondu, prepojené na účtovníctvo.

Problematikou správy bytových a nebytových priestorov sa zaoberáme už od roku 1993. Rozsiahle riešenie plne pokrýva požiadavky správcu.

CENTRÁLNA EVIDENCIA UŽÍVATEĽOV

evidencia nájomníkov s väzbou na domy a byty, evidencia histórie bývania

FONDY BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA

sledovanie fondov opráv bytového hospodárstva v členení na byt, vchod a dom

PREDPISY

vytváranie a evidencia predpisov nájomného

NÁJOMNÉ

evidencia aktuálnych mesačných predpisov a platieb nájomného, ročné vyúčtovanie konta nájomníka, automatický zápis do účtovníctva

SLUŽBY

výpočet skutočných nákladov za služby, dotácie

PASPORTY

evidencia informácií o technických, ekonomických a užívateľských parametroch domov, bytových a nebytových priestoroch, číselníky domov

POKLADŇA PRE BYTOVÉ HOSPODÁRSVO

evidencia úhrad priamo na konto nájomníka alebo fondu, tlač pokladničných dokladov, zaúčtovanie úhrad do účtovníctva

MERAČE

evidencia pomerových a fakturačných meračov a ich odpočtov

ANUITA

evidencia a splácanie úverov na dom a na byty – nájomníkov

TRANSFORMÁCIE

evidencia nájomníkov – záujemcov o prevod bytov do osobného vlastníctva a sledovanie termínov prevodu do osobného vlastníctva

SAMOSPRÁVY

evidencia zatriedenia domov do samospráv, členov samospráv a evidencia odmien členov samospráv, zaúčtovanie

EVIDENCIA ČLENSKÝCH PODIELOV

evidencia členských podielov na dvoch úrovniach: členský podiel na byt, konto členského podielu nájomníka, rozpúšťanie podielov

EVIDENCIA SÚDNYCH SPOROV

evidencia súdnych sporov a exekúcií týkajúce sa nájomníkov, alebo iných osôb a organizácií

ÚDRŽBA

fakturácia vykonaných prác (opráv) so zatriedením podľa jednotlivých typov denníkov a s možnosťou priameho čerpania z príslušných fondov bytového hospodárstva

Pozrite si vybrané ceny