top of page

Programy KIS

Naša firma sa už od založenia v roku 1991 zaoberá vývojom vlastného programového vybavenia zameraného na podporu účtovných agend.

 

Pri vývoji dôsledne dbáme na potreby užívateľa. Každá funkcia, ktorá je naprogramovaná, vychádza z požiadaviek a potrieb praxe. Za roky vývoja a realizácie zákazníckych úprav podľa potrieb praxe sa v programovom vybavení uložilo množstvo skúseností a vedomostí ako riešiť praktické problémy. Programy je možné parametrami prispôsobovať potrebám firmy.

 

V cene programu je inštalácia programov na počítače užívateľa, zavedenie do užívania a zaškolenie na obsluhu programu. Práve počas inštalácie programov našimi odborníkmi dostávate nielen školenie ako obsluhovať program, ale aj návod ako riešiť konkrétne potreby praxe a uspokojiť Vaše požiadavky na informačný systém. Dostávate skúsenosti tisícky užívateľov, ktorí si program zakúpili pred Vami.

 

Podvojné účtovníctvo

Hlavná účtovná kniha, súvaha, výkaz ziskov a strát, Cash Flow, obratová predvaha, automatický prenos dát z iných agend, generátor zostáv

 

Finančná účtareň

Záväzky, pohľadávky, denník faktúr, saldokonto, prepojenie do ÚČTOVNÍCTVA, DPH, upomienky, penalizačné faktúry, evidencia vydaných a prijatých preddavkov

 

Fakturácia

Vystavovanie faktúr, prepojenie na FINANČNÚ UČTÁREŇ

 

Banka

Evidencia bankových výpisov a párovanie s faktúrami, vystavovanie príkazov na úhradu, prepojenie do ÚČTOVNÍCTVA, INTERNETBANKING, HOMEBANKING

 

Homebaking banka

Nadstavba BANKY pre napojenie na homebanking pre všetky banky (implementácia na konkrétnu banku je fakturovaná podľa skutočnosti)

 

Pokladňa

Evidencia účtovných pohybov v pokladni s prenosom do ÚČTOVNÍCTVA a prepojením na FINANČNÚ UČTÁREŇ, tlač pokladničných dokladov, i pre valuty, pokladničný denník

 

Mzdy a presonalistika

Evidencia zamestnancov, výpočet miezd, prídavkov na deti, povinných aj nepovinných odvodov do poisťovní, daní a ostatných zrážok zo mzdy s prislúchajúcou evidenciou, automatické zúčtovanie miezd, tvorba prevodného príkazu

 

Homebanking pre mzdy

Nadstavba MIEZD A PERSONALISTIKY pre napojenie na homebanking pre všetky banky (implementácia na konkrétnu banku je fakturovaná podľa skutočnosti)

 

Dlhodobý majetok

Evidencia majetku, daňové a účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, zaúčtovanie

 

Drobný majetok

Evidencia drobného majetku, zaúčtovanie

 

Skladové hospodárstvo

Evidencia materiálových a tovarových zásob, tvorba cenníkov, vystavovanie dokladov, fakturácia pri odbyte so zápisom do ÚČTOVNÍCTVA, štatistika predaja

 

Centrum skladov

Integrácia MTZ pracujúcich na rôznych lokalitách firmy, centrálne zaúčtovanie

 

Predajňa

Nadstavba SKLADOVÉHO HOSPODÁRSTVA pre maloobchodnú predajňu, zjednodušený predaj tovaru prostredníctvom fiškálneho modulu

 

Obchodný systém

Tvorba cenových ponúk a odoslaných objednávok, evidencia prijatých objednávok, zisťovanie materiálového vykrytia prijatých objednávok, automatické vyskladnenie na prijatú objednávku, automatický príjem do skladu na odoslanú objednávku, správa katalógu tovaru v elektronickom obchode, príjem objednávok z elektronického obchodu

 

eKIS

Internetová nadstavba KIS. Ponuka tovaru na Internete, evidencia objednávok, odosielanie objednávok do OBCHODNÉHO SYSTÉMU, registrácia a správa zákazníkov, sledovanie vybavovania reklamácie zákazníkov, zverejňovanie cenníka na Internete.

 

Obaly

Evidencia vratných obalov, obalové konto

 

Zberná faktúra

vytváranie faktúry na základe uskutočnených výdajov tovaru zo skladu za obdobie

 

Obslužný program pre fiškálny modul

Program umožňujúci komunikáciu programu SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO a PREDAJŇA s fiškálnym modulom

 

Manažérsky modul

Analýzy stavu zásob, predaja, stavu bankových účtov, pohybov na účtoch, personálnych nákladov, pohľadávok, záväzkov a odpisov

 

Navštívime Vás, zdarma vykonáme diagnostiku Vašich potrieb, požiadaviek na informačný systém a analýzu vhodnosti KIS, pripravíme prvotný návrh, cenovú ponuku a implementáciu informačného systému KIS.

Máte záujem o naše služby? Ak áno tak nás neváhajte kontaktovať pomocou rezervačného formuláru, e-mailu alebo telefonicky.

bottom of page