top of page

Obchodné podmienky

Predávajúci – obchodné meno: KODAS systems, s.r.o.
Sídlo: Kamenná 20, 01001 Žilina
IČO: 46772103
DIČ: 2023578744
IČ DPH: SK2023578744
zápis v registri: Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 57113/L-Zbl

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

1.1       Týmito Obchodnými podmienkami sa riadi predaj tovaru a služieb v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb  na základe zmluvy uzavretej na diaľku  alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

1.2       Predávajúci – je spoločnosť KODAS Žilina, s.r.o. so sídlom Kamenná 20, 010 01 Žilina zapísaná v OR vedenom Okresného súdu Žilina pod značkou 12589/L
Ďalej len „Predávajúci“

1.3       Dodávateľ – je výrobca, distribútor alebo dovozca, od ktorého Predávajúci tovar nakupuje.

1.4       Kupujúci-Spotrebiteľ – je kupujúci, ktorý používa tovar alebo službu pre osobnú spotrebu a tovar neslúži na výkon zamestnania alebo povolania. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim-Spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami ani individuálnou zmluvou, sa riadia Občianskym zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Ďalej len „Kupujúci-Spotrebiteľ“

1.5       Kupujúci-Podnikateľ – je každá právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, ktorá pri svojom nákupe uvádza IČO a/alebo DIČ, názov firmy alebo názov organizácie. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim-Podnikateľom, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami ani individuálnou zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Ďalej len „Kupujúci-Podnikateľ“.

Ďalej len „Kupujúci“, ak ustanovenie platí pre obidve skupiny kupujúcich

1.6       Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uskutočňovaná prostriedkami komunikácie na diaľku:

e-mail: obchod@kodas-systems.sk
pošta: Kamenná 20, 010 01 Žilina
telefón:+421 41 5555 121

alebo prostredníctvom webových stránok:

www.kodas-systems.sk
obchod.kodas.sk
zilina.smat.sk

2. OBJEDNÁVKA A KÚPNA ZMLUVA

 Pri objednávke vyberá Kupujúci tovar z katalógu internetového obchodu, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle.

2.2       Ak Kupujúci objednáva na základe letáku alebo inej marketingovej informácie, objednávku môže zaslať poštou, e-mailom, alebo aj telefonicky a v objednávke uvedie:

a)    Predávajúceho – obchodné meno a sídlo, IČO Predávajúceho a právnu formu
b)    Kupujúceho

i)    Kupujúci-Spotrebiteľ uvedie:  meno, priezvisko, bydlisko, telefón a e-mail
ii)   Kupujúci-Podnikateľ Fyzická osoba podnikateľ uvedie: meno, priezvisko (obchodné meno), miesto podnikania, IČO, DIČ, telefón, e-mail a IČ DPH, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH
iii)  Kupujúci-Podnikateľ Právnická osoba uvedie:  obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, telefón, e-mail a IČ DPH, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH

c)    kód produktu (číselné označenie produktov, uvádzané v cenníku elektronického obchodu), ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky, názov a cenu produktu,
d)    množstvo požadovaných kusov produktov,
e)    vybraný spôsob platby,
f)     vybraný spôsob dodania tovaru a adresu pre dodanie tovaru,
g)    požadovaný termín dodania

2.3       Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru Kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefónom alebo e-mailom, ktoré je realizované po odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o doručení objednávky do systému nie je potvrdenie objednávky). K tomuto potvrdeniu využije Predávajúci kontaktné údaje zadané Kupujúcim na objednávke tovaru.

3. CENA TOVARU

3.1       Cena tovaru v internetovom katalógu je vždy aktuálna a platná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez výslovného upozornenia Kupujúceho. Zmena ceny tovaru v internetovom katalógu nemá vplyv na celkovú hodnotu už prijatej objednávky Kupujúceho. Toto ustanovenie nie je záväzné pre Predávajúceho, ak sa tovar prestane dodávať, alebo dodávateľ výrazne zmení cenu tovaru.

4. STORNO OBJEDNÁVKY

4.1       Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky môže Kupujúci stornovať objednávku v prípade, že Predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania.

4.2       Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak sa tovar prestane dodávať, alebo dodávateľ výrazne zmení cenu tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bez odkladu kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY​

5.1       Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:

a)    hotovostná platba za tovar do 1000 € na prevádzke Predávajúceho  cez registračnú pokladnicu
b)    hotovostná platba za pohľadávku (neuhradenú faktúru) do 5000 €
c)    dobierka prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej prepravné služby
d)    bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho
e)    platba na faktúru so splatnosťou len individuálne

5.2       Spôsob platby závisí na dohode Kupujúceho s Predávajúcim pri overení objednávky. Tovar sa stáva majetkom Kupujúceho po úplnom zaplatení tovaru.

6. DODACIE PODMIENKY

6.1       Dodávky objednaného tovaru alebo služieb budú realizované podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho v čo najkratšom termíne, obvykle do 1–5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia doba dlhšia, po dohode s Kupujúcim.

6.2       Miesto odberu stanoví v objednávke Kupujúci. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto alebo vykonanie služieb. Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci, ak sa nedohodne inak. Podmienkou dodávky je vykonanie úhrady ceny objednávky na účet Predávajúceho alebo zálohy, ak sa nedohodne inak.

7. ZÁSIELKA TOVARU – PREVZATIE TOVARU

7.1       Ak je tovar zasielaný Kupujúcemu prepravnou službou, Predávajúci pri telefonickom, či e-mailovom záväznom potvrdení objednávky, potvrdí obsah objednávky, hlavne druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Rozvoz tovaru zaisťuje Predávajúci po celej Slovenskej republike prostredníctvom zmluvných dopravcov. Konkrétny spôsob dodania si zvolí Kupujúci pri objednávaní tovaru. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Zásielka s tovarom obsahuje dodací list a návod na použitie výrobku (pokiaľ je súčasťou výrobku).

7.2       Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, nepoškodenie obalu). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, spíše s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu odošle e-mailom alebo poštou Predávajúcemu

7.3       Kupujúci po prevzatí tovaru vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru. Neúplný alebo poškodený tovar je nutné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu Predávajúceho, najneskôr do 2 dní od doručenia. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

7.4       V prípade, ak hmotnosť jedného z kusov tovaru z objednávky presiahne 50 kg, postup doručenia tovaru bude riešený individuálne.

7.5       Ak objednáva Kupujúci tovar s následným osobným odberom, potvrdzuje Predávajúci len to, že tovar je, alebo bude, v dohodnutom termíne pre Kupujúceho v prevádzke rezervovaný. V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke Predávajúceho sa kúpna zmluva považuje za uzavretú zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru Kupujúcim, týmto okamžikom tiež prechádzajú kompletné vlastnícke práva k tovaru na Kupujúceho.

8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

8.1       Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, vady funkčnosti preukázanej pri odovzdaní, vady vzniknuté pri výrobe, montáži, v rozsahu ako poskytuje výrobca alebo inštalácii dodávky, vykonanej pracovníkmi Predávajúceho.

8.2       Rozsah záruk poskytovaných Predávajúcim na programové vybavenie od iného pôvodného dodávateľa ako je KODAS Žilina, s.r.o., je daný rozsahom záruk poskytnutých v licenčnej zmluve pôvodného dodávateľa. Predávajúci zodpovedá len za druh, množstvo, doklady a obal dodávky. Služby pri zabezpečení dodatočných opravných programov poskytne Predávajúci za úhradu.

8.3       Záruka sa nevzťahuje na nefunkčnosť pôvodného výrobcom nainštalovaného programového vybavenia spôsobenú zásahom Kupujúceho do nainštalovaného programového vybavenia, použitím nesprávneho, nekompatibilného alebo vadného programového vybavenia alebo nefunkčnosť spôsobenú počítačovými vírusmi a inými škodlivými programami.

8.4       Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v týchto prípadoch:

a)    bežné opotrebenie tovaru spôsobené obvyklým používaním
b)    neodborný či neoprávnený zásah do tovaru a iný zásah bez vedomia Predávajúceho
c)    úmyselné, či nedbalostné mechanické poškodenie tovaru
d)    zanedbanie starostlivosti o tovar, vniknutie cudzích látok (prach, voda, atď.)
e)    použitie, údržba či inštalácia, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou
f)     použitie tovaru v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom
g)    použitím tovaru na účel, na ktorý nie je určený a prekročením kapacitných medzí
h)    pripojenie nevhodného zdroja, nevhodného prúdu či napätia, alebo elektrického výboja
i)      poškodenie tovaru spôsobené vyššou mocou (živelnými, či inými prírodnými faktormi)
j)      poškodenie tovaru použitím nevhodných doplnkov k tomuto tovaru
k)    CD a DVD média, u ktorých nie sú preukázateľné vady na povrchu
l)      na atramenty a tonery, u ktorých došlo k hmotnostnému úbytku väčšiemu ako 10%
m)   ak je porušená plomba, poškodené alebo odstránené výrobné číslo
n)    vada vznikla v dôsledku prepravy
o)    počítačovým vírusom alebo iným vadným či nekompatibilným programovým vybavením inštalovaným Kupujúcim

8.5       Kupujúci-Podnikateľ má záručnú dobu 12 mesiacov, ak to nie je inak vyznačené na obale, záručnom liste, prípadne daňovom doklade (faktúre).

8.6       Kupujúci-Spotrebiteľ má na tovar záručnú dobu všeobecne 24 mesiacov, ak nie je vyslovene uvedené inak. Ak ide o tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.) Kupujúci-Spotrebiteľ a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Predávajúci môže zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.

8.7       Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál, napríklad: tonerová alebo atramentová kazeta, tlačová hlava, lampa projektoru, batéria a iné, je životnosť tovaru 6 mesiacov, ak nie je vyslovene uvedené inak.

8.8       Záručná doba začína plynúť od predaja tovaru, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste, prípadne daňovom doklade (faktúre).

8.9       Pred prvým použitím tovaru je Kupujúci povinný riadne sa oboznámiť so záručnými podmienkami a príslušnej užívateľskej príručky (návod na obsluhu). V prípade užívania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom na obsluhu) nesie Kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú, a ich následná reklamácia bude považovaná za neoprávnenú.

8.10    Kupujúci má nárok na záručnú opravu len pri plnení zmluvných dojednaní, najmä zaplatení kúpnej ceny a včasnom oznámení vady.

8.11    Kupujúci má nárok na bezplatnú inštaláciu programov dodaných súčasne s počítačom vykonanú v súvislosti s odstránením záručnej vady (továrenské nastavenie).

8.12    Kupujúci má nárok na bezplatné odstránenie vád v záručnej dobe, ak vadu oznámi včas, za predpokladu vykonávania pravidelnej bežnej údržby a dodržiavania zásad prevádzkovania podľa užívateľskej dokumentácie. Kupujúci nemá nárok na žiadne iné bezplatné odstránenie vád.

8.13    Kupujúci nemá nárok na bezplatné opätovné nastavenie parametrov a konfigurácie programového systému, modifikovaného zákazníkom následne po odovzdaní dodávky, bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.

8.14    Predávajúci nezodpovedá za vady dodávky, ktoré spôsobilo použitie komponentov dodaných Kupujúcim, ak sa v zmluve nedohodlo inak.

8.15    Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť tovaru k určitému účelu a za možnosť použitia v existujúcom komplexe Kupujúceho, ak to nie je písomne uvedené v ponuke, objednávke alebo inom písomnom dojednaní.

8.16    Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie alebo zneužitie dát, ktoré sú uložené na záznamových médiách. Zákazník zodpovedá za vytvorenie zálohy dát a programového vybavenia a ochrane pred ich poškodením a zneužitím.

8.17    V pochybnostiach o príčine vzniku vady na dodávke prevádzkovanej u Kupujúceho platí, že vadu nespôsobil Predávajúci.

8.18    Kupujúci-spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.

8.19    Kupujúci-spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (podľa zákona 391/2015 O alternatívnom spôsobe riešenia spotrebiteľských sporov), ak Predávajúci na žiadosť podľa 8.18 odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

8.20    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci-spotrebiteľ právo na výmenu tovaru, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu-spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci-spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

8.21    Ak Kupujúci-spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho-spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu-Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia  odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

8.22    Ak Kupujúci-Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci-Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci-Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu-Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Ak posudok urobí iná ako určená osoba, je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu-Spotrebiteľovi náklady, iba ak posúdenie preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu.

9. POUČENIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1       Ak je predaj tovaru  alebo služieb uskutočnený na základe zmluvy uzavretej na diaľku, t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzavieranej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (menovite internetový elektronický obchod), je Kupujúci-Spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho.

9.2       Ak sa Predávajúci a Kupujúci-Spotrebiteľ nedohodnú inak, Kupujúci-Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a)    poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom Kupujúceho-Spotrebiteľa pred uplynutím uvedených lehôt na odstúpenie od zmluvy
b)    predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť
c)    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho-Spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho-Spotrebiteľa
d)    tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
e)    vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci-Spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Kupujúceho-Spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal
f)     predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového programu predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci-Spotrebiteľ tento obal rozbalil
g)    tovar elektronického obsahu dodaný inak ako na zabalenom prenosnom trvanlivom nosiči.

9.3       Kupujúci-Podnikateľ môže odstúpiť od zmluvy len zo zákonných dôvodov.

9.4       Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamžiku odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je dodávateľ vždy povinný kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

9.5       Predávajúci s Kupujúcim-Podnikateľom sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru Predávajúcemu z dôvodov na strane Kupujúceho:

a)    Kupujúci-Podnikateľ sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu storno poplatok vo výške 15€ s DPH a škodu na tovare v prípade vyexpedovania tovaru Kupujúcemu-Podnikateľovi, ak Kupujúci-Podnikateľ tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

b)    Kupujúci-Podnikateľ sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru Kupujúcemu-Podnikateľovi, ak Kupujúci-Podnikateľ tovar prevzal a odstúpi od kúpnej zmluvy, sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový (najmä ak je tovar použitý, poškodený, alebo neúplný).

10. POSTUP PRI ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

10.1    Kupujúci-Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní podľa § 7 ods. 1 u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci-Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.kodas.sk alebo mu ho odovzdal Predávajúci. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci-Spotrebiteľ.

10.2    Kupujúci-Spotrebiteľ je povinný na vlastné náklady najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy doručiť kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré Kupujúcemu-Spotrebiteľovi boli dodané, na adresu Predávajúceho.

10.3    Kupujúci-Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4    Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Kupujúcemu-Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou.

10.5    Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu-Spotrebiteľovi platby za tovar skôr, ako mu je tovar doručený, alebo kým Kupujúci-Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

10.6    Ak Kupujúci-Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas s poskytovaním služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa § 4 ods. 6, Kupujúci-Spotrebiteľ je povinný uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

10.7    Kupujúci-Podnikateľ postupuje pri odstúpení od zmluvy podľa Obchodného zákonníka.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1    Informácie od Kupujúceho sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Kupujúci dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje Predávajúcemu a súhlasí s ich spracovaním, zhromažďovaním, uchovaním a evidenciou za účelom uzavretia kúpnej zmluvy s Predávajúcim a riadneho trvania právneho vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim založeného uzavretou kúpnou zmluvou. Predávajúci neposkytuje takto získané osobné údaje tretím osobám, okrem dopravcov tovaru, a to len pre účel riadneho doručenia tovaru zakúpeného Kupujúcim a svojim obchodným partnerom, a to len na obstaranie tovaru požadovaného Kupujúcim. Osobné údaje sú poskytované len v minimálnom rozsahu nutnom k riadnemu plneniu z uzavretej kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Zmenu uložených osobných dát môže Kupujúci vykonať po prihlásení do „zákazníckej sekcie“ alebo zaslaním požiadavky na zmenu e-mailom Predávajúcemu. Pokiaľ Kupujúci prejaví svoj súhlas, môže mu Predávajúci posielať e-mailom obchodné informácie s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznamov môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle e-mailovú správu Predávajúcemu.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

12.1    Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

12.2    Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim-Spotrebiteľom pri predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v týchto Obchodných Podmienkach Predávajúceho, riadia sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb  na základe zmluvy uzavretej na diaľku  alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho.

12.3    Kupujúci-Spotrebiteľ odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že sa, súčasne s ponukou tovaru alebo služby, prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu alebo v sídle Predávajúceho, riadne oboznámil s obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 až 6 zákona o ochrane spotrebiteľa.

12.4    Predávajúci si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Túto zmenu a jej účinnosť Predávajúci uverejní na internetových stránkach, či iným vhodným spôsobom.

V Žiline 1.1.2018

bottom of page